aLGEMENE VOORWAARDEN

Laura Grotentraast fotografie

1 januari 2020


1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 

Fotograaf: Laura Grotentraast, in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 AW.


2. Toepassing 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Laura Grotentraast Fotografie houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.


3. Vergoedingen

3.1 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 

3.2 Benzinekosten 0,60 ct per gereden km vanaf 10 km vanaf postcode 7415CV

3.3 Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar voor contanten.


4. Auteursrecht en naamsvermelding

4.1 Het auteursrecht berust ten alle tijden bij de fotografe.

4.2 Foto’s gemaakt door Laura Grotentraast Fotografie in een andere bewerking/uitsnede op internet plaatsen is (bij wet) niet toegestaan.  

4.3 De Wederpartij geeft de Fotografe toestemming voor het gebruik van foto’s voor promotie doeleinden: social media, website e.d. De wederpartij kan schriftelijk of per email vóór de shoot/bruiloft aangeven hier bezwaar tegen te hebben. 

4.4 De naam van de Fotografe dient duidelijk bij een foto te worden vermeld.

4.5 Bij inbreuk van het auteursrecht, komt de Fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste tweemaal de door de Fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 


5. Klachten 

Klachten over geleverde foto’s dienen binnen tien werkdagen na levering per mail aan de Fotografe te worden medegedeeld. De Fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Klachten na deze termijn worden als ongegrond beschouwd. 


6. Opdracht 

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij komen voor rekening van de Wederpartij en worden alleen uitgevoerd na het tekenen van een nieuwe, aangepaste offerte.

6.3 De fotografische beelden worden naar eigen stijl & inzicht van de fotografe bewerkt in zwart/wit en/of kleur. De Wederpartij heeft hier geen invloed op.

6.4 Zijn er naast de standaard bewerking extra wensen, word dit gezien als meerwerk. Kosten hiervoor zijn 115,- per uur.

Hiermee word bijvoorbeeld bedoeld: Nagellak bijwerken, uitgroei wegwerken enzovoort.

6.5 De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren/annuleren indien, na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

6.6 Onbewerkte of RAW bestanden zijn niet te koop. 


7. Het boeken van een fotoshoot

Bij het boeken van een fotoshoot is er sprake van een maatwerk dienst waarvoor tijd en capaciteit wordt gereserveerd.

7.1 Het verzetten van een fotoshoot, bijvoorbeeld door ziekte, brengt geen extra kosten met zich mee.

7.2 Bij een annulering tot 24u voorafgaande aan de fotoshoot wordt er 50 euro in rekening gebracht. 

7.3 Bij annulering binnen 24u voorafgaande aan de fotoshoot, word het gehele bedrag in rekening gebracht. 

7.4 Indien de Fotografe een afspraak niet na kan komen door bv. ziekte, word er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt. 8.  Aansprakelijkheid

8.1 De Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotografe.

8.2 De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële/ immateriële schade tijdens werkzaamheden op locatie/in studio

8.3 De fotografe stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede fotografische werken door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. (Gedrag kinderen, uitgroei, niet opvolgen aanwijzingen)

8.4 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de foto’s. Foto’s zijn in een later stadium wel opvraagbaar, niet opeisbaar. 

8.5 De Fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit/kleurverschillen van bestelde fotoafdrukken.

8.6 De Fotografe treft alle redelijke maatregelen om risico’s op technische problemen te beperken. Zij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door een mislukte opname of technisch mankement. Bij technische problemen of door externe oorzaken als brand, diefstal enz., is de Fotografe niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakt kosten.


9. Bruidsfotografie

9.1 Een bruidsfotografie opdracht wordt uitgevoerd nadat akkoord op de offerte en de algemene voorwaarden is gegeven. Een offerte is bindend na 48u na het tekenen hiervan en zal dienen als opdrachtovereenkomst.

9.2 Een bruiloft is pas definitief geboekt nadat de aanbetaling van 30% van het totaalbedrag is voldaan.

9.3 De betaling van het overige bedrag dient 5 dagen voor de bruiloft te zijn voldaan.

9.4 Bij annulering van een bruiloft, om wat voor reden ook, vind er geen restitutie plaats van de aanbetaling. Dit dient als vergoeding van gereserveerde dagen.

9.5 De Wederpartij is verantwoordelijk voor alle toegangs-/parkeerkosten.

9.6 De Fotografe is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Desgewenst kan er door de Wederpartij een briefje aangeleverd worden met daarop de gewenste samenstellingen.

9.7 Het verplaatsen van een bruiloft binnen hetzelfde jaar is kosteloos, mits het voor de Fotografe mogelijk is mee te verplaatsen. Kan de Fotografe door bv. Agenda technische redenen niet mee verplaatsen, word dit gezien als annulering vanuit de Wederpartij en vind er geen restitutie plaats van de aanbetaling. Verplaatst een bruiloft naar het volgende jaar, worden de jaarlijkse prijswijzigingen in rekening gebracht.

9.8 De wederpartij dient een rustige ruimte aan te wijzen, waar apparatuur veilig kan staan en eventueel geëdit kan worden

9.9 Bij het ontvangen van de preview, en het gebruik hiervan op social media, dient altijd de naam van de fotografe vermeld te worden, evenals bij alle andere beelden welke door de fotografe zijn gemaakt.

9.10 Levering geschied, tenzij anders overeengekomen, per online galerij. Van hieruit kunnen foto's worden gedownload. De link is 4 weken geldig.

9.11 De keuze voor de fotografische beelden en de opmaak in het inclusieve bruidsalbum van 20x20 ligt ten alle tijde bij Laura Grotentraast fotografie.

Bij de keus voor een upgrade heeft het bruidspaar inbreng.

9.12 Vanaf 40 KM van postcode 7415CV worden er benzinekosten berekend. Kosten zijn 0,60 ct per KM

9.13 Bij annulering van bruidsfotografie door de Fotografe zelf, om wat voor rede ook, ontvangt de Wederpartij het volledige bedrag terug.

9.14 Het staat Laura Grotentraast fotografie vrij om een assistent of leerling mee te nemen.


10. Faillissement/surseance 

Zowel de Fotografe als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotografe het recht de overeenkomst te beëindigen. 


11. Rechts- en forumkeuze 

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotografe en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 


Bij gebruikmaking van de diensten van Laura Grotentraast fotografie in welke zin ook, gaat u, de Wederpartij, automatisch akkoord met deze voorwaarden.